İCRA VE İFLAS HUKUKU

Menteş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine İcra ve İflas Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, dava ve takip süreçlerinin detaylı hazırlık ve araştırma çalışmaları ile başlayarak en kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesi hususunda avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra ve iflas hukuku alanındaki faaliyetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İflas erteleme sürecinin yönetilmesi
  • İcra dairelerinde devam eden işlerin takibi
  • Borçlu aleyhine iflas takibi yapılması ve iflas davası açılması
  • Konkordato ilan edilmesi sürecinde hukuki destek sağlanması
  • İcra Mahkemeleri ile genel mahkemelerdeki dava süreçlerinin yürütülmesi
  • Alacakların takibi ile gerekli yasal süreçlerin başlatılması ve sonlandırılması
  • Borçlu tarafından takibe karşı yapılan haksız itirazların iptali için itirazın iptali davası açılması
  • Haksız alacak iddialarına karşı borçlunun borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması
  • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler ile borçlular arasında anlaşma sağlanması için gerekli hukuki süreçlerin yürütülmesi ve sulh koşullarının oluşturulması